I OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA

o Przywiązaniu

29-30 października 2015, Bydgoszcz

I Ogólnopolska Konferencja o Przywiązaniu

29 - 30 października 2015

SYMPOZJUM

Warunki zgłoszenia sympozjum

Sympozjum naukowe zgłasza organizator, podając jego tytuł oraz listę uczestników. Sympozjum składa się z 4-5 wystąpień. Organizator jest przewodniczącym i zaprasza dyskutanta oraz wszystkich uczestników sympozjum. Uczestnicy powinni reprezentować co najmniej dwa różne ośrodki akademickie lub instytucje.

Przewidywany czas trwania sympozjum naukowego to 90 minut, zatem czas wygłaszania referatu podczas sympozjum będzie zależny od liczby występujących. Uprzejmie prosimy organizatorów sympozjów o zarezerwowanie czasu na dyskusję.

Prosimy, aby niezależnie od zgłoszenia referatu w ramach konkretnego sympozjum przez przewodniczącego – osoby, których tematy referatów są zgłoszone w ramach sympozjum, przesłały nam swoje indywidualne zgłoszenia referatów wraz z ich streszczeniami za pośrednictwem formularza rejestracyjnego i w polu: „Uwagi” podały tytułu sympozjum, w którym wystąpią.


REFERAT

Przewidywany czas wygłaszania referatu podczas sesji tematycznych to 10 minut.

Zasady przygotowania streszczenia referatu
Streszczenie wystąpienia może mieć charakter doniesienia z badań empirycznych lub rozważań teoretycznych. Powinno zawierać 3-5 słów kluczowych (oznaczających syntetycznie treść prezentacji oraz ułatwiających jej klasyfikację) oraz nie może przekraczać 200 słów.


PLAKAT

Zasady przygotowania plakatu

1. Wymiary
   - Wymiar posteru: 100 cm wysokości, 70 cm szerokości;
   - Wymiary czcionek: co najmniej 20 punktów;
   - Legenda poniżej ilustracji, wykresów: czcionka nie mniejsza niż 16 punktów [używać dużych znaków graficznych].
2. Przygotowanie posteru
   - Na jednym arkuszu papieru, w układzie pionowym;
   - Poszczególne części tekstu (Wprowadzenie, Metoda itd.) prosimy umieścić w osobnych akapitach, cały materiał ułożyć w kolumnach;
   - Tytuł należy zamieścić na środku plakatu (litery muszą mieć co najmniej 2,5 cm wysokości), pod nim imię i nazwisko autora lub autorów oraz ich afiliacje; nazwa Konferencji, jej miejsce i termin;
   - Każda rycina oraz tabela musi być opatrzona podpisem, dodatkowe informacje można zamieścić w legendzie poniżej ilustracji;
   - Legenda może zawierać komentarz, który normalnie pojawiłby się w części Wyniki badań lub Dyskusja.

Projekt graficzny i wykonanie Paweł Stopczyński. Copyright © Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.Bydgoszcz 2015.