I OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA

o Przywiązaniu

29-30 października 2015, Bydgoszcz

I Ogólnopolska Konferencja o Przywiązaniu

29 - 30 października 2015

Wykłady plenarne

Wykłady plenarne konferencji zostaną wygłoszone przez czołowych badaczy przywiązania na świecie oraz w Polsce. Prof. Barbara Tryjarska wygłosi wykład na temat wzorów przywiązania partnerów a bliskości w związku i satysfakcji małżeńskiej. Prof. Barbara Józefik wygłosi wykład na temat przywiązania, narracji przywiązaniowych w terapii rodzin i par. Prof. Marinus H. van IJzendoorn wygłosi wykład na temat genetycznych i kontekstualnych uwarunkowań przywiązania, zaś członek jego zespołu dr Claudia Werner opowie o efektywności programu interwencyjnego opartego na przywiązaniu VIPP-SD, który będzie również przedmiotem warsztatów przedkonferencyjnych.

Prof. Marinus H. van IJzendoorn
Prof. Marinus H. van IJzendoorn

Video-feedback Intervention to Promote Positive Parenting and Sensitive Discipline (VIPP-SD)

Badania wykazują, że dwa wymiary zachowań rodzicielskich odgrywają istotną rolę w rozwoju i utrzymywaniu się problemów zachowania u dzieci: wrażliwość rodzicielska oraz dyscyplina. Program VIPP-SD jest efektem badań nad przywiązaniem i docelowo jest skierowany do rodziców oraz opiekunów dzieci od pierwszego do piątego roku życia. Jego zadaniem jest zmiana zachowań opiekuna/rodzica w zakresie wrażliwości i dyscypliny rodzicielskiej. W tym celu organizowanych jest kilka sesji treningowych, w trakcie których relacja opiekun-dziecko jest nagrywana i w oparciu o analizę zapisu szkoli się opiekuna (video-feedbeck) w zakresie: zwiększenia wrażliwości rodzicielskiej, adekwatnych do niej zachowań rodzicielskich, stosowania wspierającej ufność przywiązaniową dyscypliny wobec dziecka oraz promowania optymalnych z punktu widzenia przywiązania relacji opiekun-dziecko.

Program został opracowany przez badaczy z Centre for Child and Family Studies na Uniwersytecie w Leiden, w Holandii. Program VIPP-SD z powodzeniem jest stosowany na całym świecie (zobacz mapkę poniżej). Badacze pracujący w oparciu o program VIPP-SD pozostają ze sobą w stałym kontakcie w zakresie praktycznej aplikacji programu oraz badań naukowych.

Warsztat przedkonferencyjny będzie prowadzony przez dr Claudię Werner z Uniwersytetu w Leiden. Cena warsztatu obejmuje: uzyskanie certyfikatów od poziomu 0 do poziomu 2, pozwalającego na pełnienie roli zaawansowanego trenera VIPP-SD (zobacz opisy poziomów w Tabeli 1).
Warsztat odbędzie się w dniach 25-28.10.2015 w godz. 9:00-17:00.
Warsztat będzie prowadzony w języku angielskim.
Koszt: 1590 zł (=380 Euro + koszty obsługi finansowej i prowizja za transfer międzynarodowy)

Dr Claudia Werner
Dr Claudia Werner

Więcej informacji można znaleźć na stronach:
http://www.leidenattachmentresearchprogram.eu/vipp/welcome/en/
https://www.facebook.com/pages/VIPP-Training-and-Research-Leiden-University/602289099812611
http://www.travbuddy.com/maps/6811714

Video-feedback Intervention to Promote Positive Parenting and Sensitive Discipline (VIPP-SD)

Video-feedback Intervention to Promote Positive Parenting and Sensitive Discipline (VIPP-SD)

Analizy moderacyjno-mediacyjne w badaniach relacji rodzinnych

Warsztat odbędzie się 28.10.2015 w godzinach 13:00-18:00 w Instytucie Psychologii UKW, ul. L. Staffa 1, Bydgoszcz.
Sprawdź jak dojechać komunikacją miejską lub samochodem.

Analizy moderacji, mediacji oraz moderacyjno-mediacyjne są wykorzystywane w badaniach po to, żeby odpowiedzieć na pytanie dotyczące tego, w jakim stopniu relacja pomiędzy zmienną zależną i niezależną zależy od trzeciej zmiennej lub wielu zmiennych modyfikujących ten związek (moderatorów), bądź też pośredniczących w tymże związku (mediatorów). Celem warsztatu jest poprowadzenie jego uczestników krok po kroku przez analizy moderacyjno-mediacyjne tak, aby w przyszłości byli w stanie sami je przeprowadzić w ramach swoich badań.

Uczestnicy warsztatu będą pracowali w oparciu o pakiety statystyczne SPSS oraz Środowisko R. Warsztat będzie opierał się na zadaniach wykonywanych przez uczestników warsztatu na własnych komputerach z zainstalowaną przed warsztatem wersją pakietu SPSS.

Od uczestników wymagana jest znajomość tylko pakietu SPSS (w podstawowym zakresie). Środowisko R jest darmowym pakietem, który umożliwi badanym prowadzenie analiz mediacyjno-moderacyjnych w oparciu o modelowanie równań strukturalnych. Instrukcje pobrania pakietu i innych materiałów z Internetu zostaną przesłane uczestnikom przed rozpoczęciem warsztatu. Warsztat zapewni szkolenie w zakresie podstawowej obsługi środowiska R oraz analiz moderacyjno-mediacyjnych w środowisku R oraz SPSS.

Dr Katarzyna Lubiewska
Dr Katarzyna Lubiewska

Dziecko z zaburzeniami eksternalizacyjnymi w procesie integratywnej terapii relacji opartej na doświadczaniu miłości i wolności

Warsztat odbędzie się 28.10.2015 w godzinach 13:00-18:00 w Instytucie Psychologii UKW, ul. L. Staffa 1, Bydgoszcz.
Sprawdź jak dojechać komunikacją miejską lub samochodem.

Dziecko z zaburzeniami eksternalizacyjnymi w procesie integratywnej terapii relacji opartej na doświadczaniu miłości i wolności Warsztat poświęcony będzie zapoznaniu uczestników z metodami pracy klinicznej skoncentrowanej na relacji pomiędzy dziećmi z zaburzeniami eksternalistycznymi i ich rodzicami a wypracowanej i stosowanej w Akademickim Centrum Pomocy Psychologicznej przy Instytucie Psychologii UKW w Bydgoszczy.

Prezentowana metoda pracy terapeutycznej opiera się na wybranych technikach czerpiących z różnych nurtów teoretycznych (teorii przywiązania, relacji z obiektem, uczenia się i modelowania) a zintegrowanych na płaszczyźnie koncepcji „między miłością i wolnością”. Jest to ujęcie dotyczące prawidłowego i patologicznego rozwoju self w obszarach zróżnicowanych pod względem doświadczania miłości i wolności (Lessing-Pernak, 2012).

W założeniu tej koncepcji rozwój psychiki dziecka przebiega prawidłowo, jeśli dziecko doświadcza miłości – akceptacji na poziomie emocjonalnym i behawioralnym oraz wolności versus kontroli czyli stawiania granic w sposób adekwatny do etapu rozwojowego.

Psychika wchodzi na ścieżkę patologizacji rozwoju, gdy proporcje stają się nieprawidłowe. Deficyt wolności i nadmiar przejawów miłości prowadzi na ścieżkę zniewolenia psychiki dziecka, zbyt duża wolność i nadmiar behawioralnych przejawów miłości tworzy obszar rozpuszczenia self. Nadmiar wolności i deficyt miłości – obszar zaniedbania, zagubienia self natomiast deficyty zarówno miłości jak i wolności prowadzą do unicestwienia self i rozwoju psychiki.

Uczestnicy warsztatu zostaną zapoznani ze studiami klinicznymi dzieci z obszarów patologizacji. Przedstawiony zostanie proces terapii wybranych dzieci. Uczestnicy zapoznani zostaną z zastosowanymi metodami pracy terapeutycznej, opartymi na zmodyfikowanej metodzie „Play Therapy” niedyrektywnej zabawy terapeutycznej, stworzonej przez Virginię Axline oraz na wykorzystaniu elementów PCIT (Parent-Child Interactive Therapy) autorstwa Mary Y. Brinkmeyer i Sheily M. Eyberg opartej na teorii przywiązania i socjalizacji oraz na zastosowaniu różnorodnych technik pracy z ciałem.

Joanna Lessing-Pernak
Joanna Lessing-Pernak

Planowane publikacje

Planujemy dwie publikacje, które będą podsumowywały stan badań nad przywiązaniem w Polsce: Anglojęzyczny numer Polskiego Forum Psychologicznego, który zostanie upowszechniony w Internecie (np. na Research Gate) prezentujący wyniki wybranych badań nad przywiązaniem w Polsce.

Polskojęzyczna książka zbierająca badania dotyczące przywiązania w Polsce. Celem książki jest zebranie w jednej zwartej pozycji przeglądu większej ilości badań i wskazanie ośrodków, które zajmują się przywiązaniem w Polsce. Książka ma ukazywać aktualne wyniki badań naukowych oraz praktyczny wymiar stosowania wiedzy o przywiązaniu (część aplikacyjna prezentująca działania terapeutyczno-interwencyjne).

Warsztat IV: Badanie mentalizacji za pomocą wywiadu AAI (ang. Adult Attachment Interview) i Skali Funkcjonowania Refleksyjnego (SFR).

Warsztat odbędzie się 29.10.2015 w godzinach 13:00-14:30 w UKW Copernicanum, ul. M. Kopernika 1, Bydgoszcz.
Sprawdź jak dojechać komunikacją miejską lub samochodem.

Celem warsztatu jest zaprezentowanie ustrukturowanego wywiadu AAI (ang. Adult Attachment Interview) oraz Skali Funkcjonowania Refleksyjnego (SFR) jako narzędzi przeznaczonych do badania mentalizacji u osób dorosłych. Uczestnicy warsztatu zapoznają się ze schematem wywiadu AAI, wymaganiami i wskazówkami do jego przeprowadzenia oraz założeniami, które stanowią jego podstawę. Co więcej, udział w warsztacie będzie stanowić okazję do nabycia umiejętności zastosowania narzędzia. W trakcie warsztatu zaprezentowana zostanie Skala Funkcjonowania Refleksyjnego – narzędzie stanowiące tzw. golden standard w badaniu procesów mentalizacyjnych. Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z kryteriami oceny poziomu zdolności do mentalizowania. Udział w warsztacie pozwoli również na nabycie wiedzy odnośnie możliwości zastosowania opisanych narzędzi w ramach badań naukowych oraz praktyki klinicznej

Warsztat będzie prowadzony przez mgr Karolinę Dejko z Katedry Psychiatrii Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Warsztat V: Mentalizacja w procesie terapii wielorodzinnej

Warsztat odbędzie się 29.10.2015 w godzinach 13:00-14:30 w UKW Copernicanum, ul. M. Kopernika 1, Bydgoszcz.
Sprawdź jak dojechać komunikacją miejską lub samochodem.

Celem warsztatu jest prezentacja technik pracy psychoterapeuty opartych na koncepcji mentalizacji w procesie terapii wielorodzinnej. Praca grupowa obejmuje rodziców i dzieci a metody pracy są kompilacją wielu technik, w tym technik warsztatowych ułatwiających przepracowanie trudnych problemów w relacjach rodzinnych. Rola psychoterapeuty polega w odróżnieniu od klasycznych metod na wejściu w rolę „katalizatora” procesu i „animatora” wydarzeń aby uczestnicy terapii weszli w rolę ekspertów w zakresie rozumienia interakcji społecznych i ich wpływu na funkcjonowanie emocjonalne.

Warsztat będzie prowadzony przez dr n. med. Bartoszta Tregera z Katedry Psychiatrii, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz mgr Aleksandrę Katarzynę Tomasiewicz z Kliniki Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Projekt graficzny i wykonanie Paweł Stopczyński. Copyright © Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.Bydgoszcz 2015.